Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) e-shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Kateřinou Masnou, IČ 03301290, se sídlem Příčka I/749, Zlín 760 01- Prštné (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“). Nejsme plátci DPH.

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání („kupující-podnikatel“). Na tyto případy se vztahuje obecná zákonná úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro kupní smlouvu.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

1.4. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s aktuálním zněním obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží na stránkách e-shopu prodávajícího se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nabídka zboží má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář obsahující zejména informace o druhu a množství zboží, způsobu dopravy a platby za zboží (dále jen „objednávka). Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající bezodkladně po obdržení objednávky tuto skutečnost potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu, a to na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávkovém formuláři.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky prodávajícím, jejíž potvrzení prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3. Dodání zboží

3.1. Zakoupené zboží je kupujícímu doručeno na místo zadané prostřednictvím objednávkového formuláře způsobem, jaký si zvolil kupující při objednání zboží. Kupující je po odeslání zboží informován emailem prodávajícím. Obvyklá lhůta pro dodání zboží jsou tři pracovní dny.

3.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží k přepravě (držiteli poštovní licence/přepravci).

3.3. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a v případě výskytu vad bezodkladně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán prodávajícím zřetel. Pokud má zboží v okamžiku převzetí jakékoli viditelné vady nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, kupující je povinen tyto skutečnosti poznamenat na příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

3.4. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce.

3.5. Přehled dostupných způsobů doručení zboží a jejich ceny:

Zásilkovna Z-point do 5 kg balík - 105 Kč

Zásilkovna Z-point od 5 kg do 10 kg - 300 Kč

PPL -do 5 kg balík - 139 Kč

PPL - od 5 kg do 20 kg - 209 Kč

Za platbu dobírkou příplatek 49 Kč

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno oznámit emailem prodávajícímu na adresu: [email protected], sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na [email protected], nebo poštou prodávajícímu. Nedodržení pravidel tohoto bodu se nijak nedotýká práv kupujícího z odpovědnosti za vady či ze záruky.

 

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cenu za zboží včetně nákladů na dodání zboží může kupující uhradit následujícím způsobem:

I. Převodem na účet prodávajícího vedeného u Fio Bank č. účtu 2902634810/2010 . Kupující je povinen uvést příslušný variabilní symbol platby (tj. číslo objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání odpovídající částky na účet prodávajícího. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

II. Platba v hotovosti - ta je možná pouze v případě osobního odběru ve Zlíně.

III. Platební kartou - poskytovatelem je zabezpečená platební brána GOPay.

4.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Prodávající zašle kupujícímu doklad o zakoupení zboží spolu se zbožím, případně elektronicky na e-mailovou adresu zadanou kupujícím.

4.5. Ceny nabízeného zboží a ceny za dodání jsou uvedeny včetně DPH.

 

5. Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za stanovenou cenu a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží.

5.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží v okamžiku, kdy zaplatí kupní cenu za zboží v plné výši.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (zejména v § 1837). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího Kateřina Masná, 

Příčka I/749, Zlín 76001, případně na e-mailovou adresu [email protected] .

6.2. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dní od odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Zároveň prodávající upozorňuje, že při odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží kupující. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, že mu kupující vrátí zboží. 

6.3. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené, pokud možno v původním obalu. 

6.4. Není-li vrácené zboží kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku, kterou má kupující vůči prodávajícímu ohledně vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu takto sníženou kupní cenu.

6.5. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata.

6.6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

6.7. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky včetně určitosti odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

7. Práva z vadného plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, které je předmětem kupní smlouvy a u něhož jsou v reklamační lhůtě uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“).

ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

  • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

LHŮTY

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

OSTATNÍ

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění (dále jen reklamace) u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději však v rámci reklamační lhůty stanovené zákonem, tedy v rámci 24 měsíců.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob reklamace si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi či odkazem na údaje uzavřené kupní smlouvy).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jsme od Vás získali v souvislosti s Vaší reklamací zpracováváme, neboť je to nezbytné pro její vyřízení, a tedy splnění našich smluvních a zákonných povinností.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující uděluje odesláním objednávky nebo učiněnou registrací prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, případně v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním jím poskytnutých údajů za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

8.2. Práva a povinnosti ohledně nakládání s osobními údaji kupujícího jsou upraveny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Obchodní sdělení a cookies

9.1. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby prodávající používal jeho emailovou adresu, adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží či služeb poskytovaných ze strany prodávajícího. Kupující má právo kdykoliv a zdarma zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.

9.2. Kupující bere na vědomí, že stránky e-shopu prodávajícího používají tzv. cookies a souhlasí s jejich ukládáním na jeho počítač. Cookies používané na stránkách e-shopu prodávajícího neobsahují informace, které mají povahu osobních údajů kupujícího. Kupující má kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies na stránkách e-shopu prodávajícího prostřednictvím nastavení webového prohlížeče, který kupující používá.

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud se na straně prodávajícího vyskytnou jím nezaviněné mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo jednostranně písemně odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje kupujícímu neprodleně vrátit jím poskytnuté plnění.

10.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud prodávajícímu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně či trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

10.3. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít náš kontakt vyřešení nastalé situace.

10.4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

10.5. Prodávající je oprávněn znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Aktualizované znění obchodních podmínek je účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou obchodních podmínek dotčena.

10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2023.