Novinky

Šokující test Nesmeky plus / Nesmeky ve SLEVOMATU!

Chceme jasně ukázat ten rozdíl S a BEZ nasazených Nesmeků plus nebo Nesmeků. V loňské sezóně jsme si udrželi krásné hodnocení 4,8/5. Teď je na čase vám dokázat, že je zcela oprávněné. Ve třech disciplínách Richard s Honzou vyzkoušeli, jak moc a jestli vůbec fungují Nesmeky plus / Nesmeky, často skloňované protiskluzové návleky na boty české výroby.

První disciplína probíhá na zimním stadionu. Honza má nasazeny Nesmeky plus, Richard odvážně bez návleků. A už startovací pistole rozjíždí člunkový běh na ledu. Můžete sledovat vývoj závodu, dokonce i počítadlo pádů a samozřejmě časomíru.  

Druhá disciplína je překážková dráha pro paní Jarmilku, která ponese síťovky plné mandarinek a pánové ji trasu "z obchodu"  trochu ztěžují. 

A protože kluky zajímalo, jestli budou Nesmeky plus / Nesmeky fungovat třeba i na prudkém kopci ve sněhu, přesunuli se do terénu. Zde proběhla třetí disciplína. Tentokrát Richard vyzkoušel běh s Nesmeky a Honza Nesmeky nasazeny neměl. 

Těšte na jejich dojmy z testování, které jasně ukázalo to, co vás všechny zajímá…FUNGUJE TO??

Banner FB na video Slevomat

 

Pravidla soutěže Řekněte to pěti slovy a vyhrajte Nesmeky

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek kreativní soutěže s názvem „Řekni to pěti slovy a vyhraj Nesmeky” .

Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je: Jitka Masná- Nesmekyplus, se sídlem: M. Alše 543/54 Zlín, 76001, Zlín IČO: 65360818 DIČ: CZ 6355251287 (dále jen „organizátor“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Termín soutěže 26. 3. 2026 - 16. 4. 2023.

Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou na území České republiky.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou s jedním návrhem sloganu.

Organizátor vybere toho výherce, který vymyslí nejlepší univerzální a výstižný slogan na protiskluzové návleky Nesmeky plus / Nesmeky. Slogan musí být vložen vždy do komentáře pod soutěžní příspěvek umístěný na firemním profilu https://www.facebook.com/nesmeky . Slogan musí obsahovat maximálně 5 krátkých slov a vztahovat se k protiskluzové ochraně na obuv Nesmeky plus /  Nesmeky. Do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky obsahující vhodné slogany.

Výherní cenou jsou 2 páry protiskluzových návleků Nesmeky plus nebo Nesmeky, které si výherce dle vlastního výběru vybere z internetového obchodu: www.nesmekyplus.cz Součástí výhry je také jedna ochranná kapsa s výherním sloganem.

Do 48 hodin od skončení soutěže bude v komentáři pod soutěžním příspěvkem vyhlášen výherce, viz facebookový profil Nesmekyplus. Následně bude mít výherce 7 pracovních dnů, aby v soukromé zprávě kontaktoval organizátora soutěže s kontaktními údaji pro odeslání výhry, včetně výběru velikosti a typu návleků Nesmeky plus nebo Nesmeky. V případě, že se ani po 3 pokusech nepodaří organizátorovi s výhercem zkontaktovat, výhra propadá ve prospěch náhradníka, kterého organizátor vybere dle svého uvážení nebo propadá zpět ve prospěch Organizátora.

Pokud organizátor vhodný a zároveň nejlepší slogan nevybere, tak nebude vyhlášen vítěz soutěže žádný a to bez nároku na jakoukoliv náhradu za účast v soutěži.

Po předání kontaktních údajů a volby typu protiskluzových návleků bude výhra 2 párů návleků na obuv Nesmeky plus /  Nesmeky včetně ochranného obalu do 5 pracovních dnů výherci odeslána na adresu, kterou výherce uvede organizátorovi v soukromé zprávě.

Zboží organizátor zašle prostřednictvím služby PPL nebo na pobočku Zásilkovny, kterou si výherce zvolí. Nepřevezme-li si výherce výhru, nárok na uplatnění výhry zaniká.

Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky dle své úvahy ze soutěže vyloučit. Taktéž osoby, které budou jednat v rozporu s podmínkami soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Účastník soutěže bude rovněž vyloučen organizátorem v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření ze spáchání podvodného, nekalého či jiného protiprávního jednání ze strany účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Osoby vyloučené ze soutěže nemají nárok na výhru a výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

Nárok na výhru rovněž zaniká, pokud organizátor ze soutěžních nevybere žádný vhodný a nejlepší slogan. V tomto případě nebude vyhlášen žádný vítěz soutěže a nárok na jakoukoliv náhradu za účast v soutěži zaniká.

Účastí v soutěži soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa, telefon a adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese organizátora a je účinné okamžikem doručení organizátorovi. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Účastí v soutěži dává soutěžící svolení s tím, aby organizátor v souvislosti s případnou výhrou bezplatně rozšiřoval jméno a příjmení soutěžícího použité v rámci účasti v soutěži, a to na internetu, po dobu konání soutěže. Osobní údaje účastníků mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům, např. státním orgánům. Zároveň má soutěžící možnost se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on sám nebo jeho rodinný příslušník, nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící organizátorovi bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje organizátorovi souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby organizátor uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku organizátorovi bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely organizátora. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit organizátorovi škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

Závěrečná ustanovení

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhru nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher na území České republiky hradí náklady na doručení organizátor. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen organizátorovi nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s organizátorem dobu doručení výhry. 

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadají ve prospěch organizátora soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s podmínkami a zavazuje se tyto podmínky bezvýhradně dodržovat. Výhra také propadá organizátorovi v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce/ na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s organizátorem.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng =CS . Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci/zák. č. 420/2004 Z. z. o mediacii, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Organizátora je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese [email protected] a telefonním čísle +420 704 556 848.

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách www.nesmekyplus.cz a @nesmeky (FB stránky), kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Změny bude organizátor provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na soutěžící.

Ve Zlíně dne 26. 3. 2023

Testování Nesmeky plus/Nesmeky v terénu

Testování protiskluzových návleků na obuv značek Nesmeky plus a Nesmeky od Ambassador Top4running & Asics - LISTICKA5
AsicsFrontrunner CZE 2018 Barbora Jansa. 

Dostala jsem příležitost otestovat protiskluzové návleky. A tady je pár mých poznatků.

Česká firma, co ví, co dělá.

Nesmeky plus i Nesmeky jsou z dobré ergonomické gumy, které se přizpůsobí tvaru každé boty, ať jsou trekové, silniční nebo i městské.

Návleky jsou velice skladné a lehké. Při běhu i túře se dívám na to, abych toho nenesla v batohu zbytečně moc, protože všechno se na dlouhé trase pronese. Tyto zaberou minimálně místa a jsou opravdu lehké. Vůbec o nich nevíte. Vejdou se i do kapsy. Velikost je u obou typů univerzální EU 35-41 a EU 42-49.

Nesmeky pro turistiku

Tyto Nesmeky jsou super na běh a na turistiku v horách, kde narazíte na sníh, led, bláto a kde vám snadno může podklouznout noha. Mají 4 velmi ostré hroty v pření části, na patě hroty nemají. Díky těmto Nesmekům se nemusíte strachovat, že někde upadnete, protože vás skvěle podrží. Díky hrotům zvládají náročné seběhy z kopce a i do kopce. Můžete si tedy svůj běh nebo túru užít a nemusíte si tolik kontrolovat nohy, kam šlápnete. Nesmeky mi vyhovují i z toho důvodu, že ráda běhám v silničkách nebo univerzálních botách, oproti trailovkám mi přijdou měkčí a noha má větší komfort při dlouhých bězích, ale zase silničky nebo univerzály tolik nepodrží. Takže kombinace těchto bot a Nesmeků je pro mě ideální a nemusím se bát toho, že bych se někde zase rozplácla. Jsou dobré i na vysokohorskou turistiku na úseky, kde je kousek ledu a pak pokračuje zase normální masáž, nemusíte hned nasazovat mačky. Jen pozor na kameny, abyste si hroty nezničily.

Nesmeky plus

Nesmeky plus se hodí na náledí, sníh i bláto. Mají celkem 6 hrotů (4 jsou v pření částí a 2 na patě), které jsou ošetřeny pozinkováním proti korozi, takže nemohou zreznout. Hroty jsou zpevněny kovovým páskem, tak se nemusíte bát toho, že by vám vypadly. S Nesmeky plus si úplně pozor dávat nemusíte při změně terénu, že by se vám hroty zničily. Zvládnou toho opravdu hodně. Když se ocitnete na nepříznivém povrchu, tak díky 6 hrotům se na ně můžete 100% spolehnout a nemusíte se bát uklouznutí. Doporučila bych je na jakýkoli terén a třeba i na cestu do obchodu nebo do práce. 😊

 

 

ATEST Nesmeky plus / Nesmeky

Nesmeky plus a Nesmeky získaly 15. 11. 2022 ATEST v Institutu pro testování a certifikaci ITC. 

První test proběhl na tzv. trhacím stroji, kdy se testoval tah pryže až do destrukce. Můžete se podívat, jak moc jde Nesmek plus natáhnout (viz foto přímo ze zkušební laboratoře), aniž by se roztrhl. Síla nutná k roztrhnutí odpovídá u Nesmeků 16 kg. U typu Nesmeky plus 11 kg. 3x museli v laboratoři přenastavit limit pro roztržení pryže, než se návlek skutečně zničil. Skvělý výsledek, který opravdu všechny překvapil.

Druhý test na tření, neboli klouzavost Nesmeků plus i Nesmeků dopadl taktéž na výbornou. Pro srovnání: u obuvi bez návleku na keramické dlaždici, která je politá mýdlovou vodou, musí být tzv. součinitel tření stejný nebo vyšší než hodnota 0,32. U Nesmeku plus i Nesmeku však hodnota součinitele tření při testování byla téměř dvojnásobná, než je požadavek na obuv.

Takže nyní si můžete být všichni jisti, že Nesmeky plus a ani Nesmeky se Vám nemají šanci roztrhnout a v životě s nimi na obuvi nemůžete prostě uklouznout. 

 

TESTOVÁNÍ PROTISKLUZOVÝCH NÁVLEKŮ NESMEKY PLUS/NESMEKY V LABORATOŘI ITC

 Atest Nesmeky plus/Nesmeky v laboratoři ITC

 

ATEST NESMEKY PLUS

ATEST NESMEKY PLUS

 

ATEST NESMEKY 

ATEST Nesmeky plus

NAŠI PARTNEŘI

Síť našich partnerů se neustále rozrůstá. 

Staňte se i vy našim parťákem a začněte Nesmeky plus / Nesmeky nabízet na svých stránkách. 

Pro informace pište na info(@)nesmekyplus.cz

 

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem